Nagroda unijny projekt z potencjałem

Nagroda dedykowana beneficjentom/wnioskodawcom dotacji unijnych, przyznawanych w ramach I i II osi priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020, które wdrażane są przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Pod uwagę będą brane projekty, które stawiają na innowacyjne przedsięwzięcia, wytaczają kierunki dla badań, rozwoju i komercjalizacji wiedzy, a w konsekwencji mogą mieć wpływ na wzrost konkurencyjności gospodarki naszego regionu.