Nagroda aktywny przedsiębiorca

Nagroda dla przedsiębiorstw współpracujących z obszarem edukacji, które w ramach projektów unijnych XI osi priorytetowej RPO WŁ na lata 2014-2020 organizują staże lub praktyki dla uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

Zdjęcie pochodzi z archiwum Komisji Europejskiej.