Nagroda aktywny przedsiębiorca

Nagroda dla przedsiębiorstw współpracujących z obszarem edukacji, będących Beneficjentami lub Partnerami w projektach unijnych w ramach XI osi priorytetowej RPO WŁ na lata 2014-2020. Pod uwagę będą brani Beneficjenci i Partnerzy, którzy w ramach projektu organizują staże lub praktyki dla uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

Zdjęcie pochodzi z archiwum Komisji Europejskiej.